3: Verkeer, veiligheid en bereikbaarheid

Speerpunten
1. Verkeer en snelheid
2. Veiligheid, toegankelijkheid en parkeren
3. BereikbaarheidOnveilige verkeerssituaties zijn een issue. Ook toegankelijkheid voor minder validen en bereikbaarheid (met onder ander het openbaar vervoer) zijn aandachtspunten.

 

Verkeersveiligheid Kapelstraat Gendt

 

oktober 2021


Na overleg met omwonende en de wijkplatforms (2019) kan de verkeerssituatie in de Kapelstraat nu aangepakt worden. De plannen zijn klaar maar of dat dit jaar nog gaat lukken is afhankelijk van het vinden van een aannemer die tijd heeft om dit project op zich te nemen.


Er komen 2 reconstructies , beiden bedoeld om de verkeersveiligheid van de fietsers te verbeteren.


 

  

Locatie 1. Het kruispunt Kapelstraat-Hegsestraat-Dorpsstraat

 
-Er komen meer, en betere geleiders (vluchtheuvels) tussen de autorijbaan en de fietsstroken,

-De fietsstroken worden breder,

-Er komt meer opstelruimte/wachtruimte voor overstekende fietsers,

- Het verloop van de bocht wordt vloeiender

- Er komt een volwaardig trottoir aan de noordkant van de Kapelstraat naar de Hegsestraat.


 


Locatie 2. Het kruispunt Kapelstraat-Bonkelaar      

 
-Er wordt een uitritconstructie aangelegd

-Het uitzicht op fietsers wordt verbeterd

-Er worden twee bomen gekapt.


 

 

Voor vragen kan je contact opnemen met wijkplatform Gendt secr.platformgendt@platformgendt.nl of wijkplatform MolenwijkDries info@molenwijkdries.nl

 

 

Resultaten online enquête mobiliteit

 

april 2021


Eind februari/begin maart 2021 is een online enquête uitgezet, om de mening met betrekking tot mobiliteit van inwoners en andere belanghebbenden, in kaart te brengen. Ongeveer 500 mensen hebben gereageerd.


Uit de resultaten kunnen de prioriteiten van bewoners op het gebied van verkeer en vervoer en actuele knelpunten worden gehaald. Voor Gendt springt het kruispunt Dorpsstraat, Hegsestraat, Kapelstraat eruit als belangrijke aandachtslocatie verkeersveiligheid.


De belangrijkste trends met betrekking tot mobiliteit zijn in dit tabel weergegeven:

 

 

De resultaten zijn binnenkort terug te zien op www.lingewaard.nl/onderzoekmobiliteit

 

Ze zullen gebruikt worden bij het op het stellen Maatregelenprogramma en de Mobiliteitsvisie voor Lingewaard. Deze wordt in juni 2021 aan de Raad voorgelegd

 

Nijmeegsestraat:

Op dit moment is Liander het gas- en elektranetwerk in de Nijmeegsestraat en sommige zijstraten van de Nijmeegsestraat aan het vervangen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Van Gelder. Later in het jaar wordt door de gemeente Lingewaard de riolering vervangen en de weginrichting van de Nijmeegsestraat aangepast. Vanuit het centrum tot aan het bejaardenhuis wordt de straat ingericht als een 30 km zone, daarna gaat de weg over in een 50 km zone.

Wil je de tekeningen over de nieuwe inrichting van de Nijmeegsestraat zien? Kijk dan op https://www.lingewaard.nl/nijmeegsestraat/

 

Kapelstraat

Gendt Vooruit is aangesloten bij openbare overleggen over de aanpak van de bocht bij Welkoop en de in/uitrit bij de Bonkelaar. De uitkomsten van deze bijeenkomsten en de mogelijke oplossingen zijn nog in ontwikkeling bij de gemeente.

 

Snelheidsmetingen:

Op diverse wegen hebben snelheidsmetingen plaatsgevonden met de snelheidsmeter van platform Gendt. Wij blijven alert op de snelheid van het verkeer in en buiten de bebouwde kom.

 

De snelheidsmeting in de Kruisstraat is afgerond en de uitkomst is dat er gemiddeld  56 km per uur wordt gereden op een stuk waar 50 km per uur toegestaan is. Deze uitkomst heeft erin geresulteerd dat er in 2021, nadat de rioolwerkzaamheden aan de Nijmeegsestraat zijn afgerond, een radarmeting voor een objectieve meting in de Kruisstraat gaat plaatsvinden.

Er vinden nog meer snelheidsmetingen dit jaar plaats met de snelheidsmeter van platform Gendt:

•Snelheidsmeter is nu in de Essenpas opgehangen, voor controle. Resultaten volgen.

•Snelheidsmeting op de dijk, wordt gedaan door de politie omdat de snelheidsmeter hier niet geplaatst kan worden.

 

Bereikbaarheid, openbaar vervoer en verkeersdichtheid.

Dit onderwerp is door de Corona crisis op een lager pitje gezet, maar is niet uit beeld. Wij komen hier op terug.

Veiligheid

Hiervoor willen wij via facebook een oproep doen aan alle inwoners van Gendt en Hulhuizen om misstanden en schade te melden maar ook om ideeën op te doen over de veiligheid van wegen en voetpaden. Het zou mooi zijn als de meldingen worden onderbouwd met fotomateriaal. We denken b.v. aan belemmerde doorgang op voetpaden, slechte kwaliteit van voetpaden en aan slechte of niet functionele op- of afritten die een beperking vormen voor mindervalide mensen.  Reacties kunnen worden gestuurd naar de wijkplatforms of naar de werkgroep  Verkeer, veiligheid en bereikbaarheid.